Archiv článků

11.01.2021 11:40
S účinností od 1.7.2021 vstoupí v platnost zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě. Tento zákon upravuje podmínky poskytování náhradního výživného pro nezaopatřené dítě (dále jen "náhradní výživné") v případě, že fyzická osoba, která má k nezaopatřenému dítěti...
05.05.2020 14:03
Vážení klienti, dovoluji si Vás informovat o tom, že se naše kancelář pomalu vrací do běžného chodu, ovšem a samozřejmě s jistými omezeními. Osobní schůzky si můžete sjednávat, je ovšem třeba respektovat nezbytný časový rozestup mezi jednotlivými návštěvami tak, aby bylo možné provést dezinfekci...
17.03.2020 13:09
Vážení klienti, v důsledku opatření vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu, jakož i s ohledem na doporučení České advokátní komory, dočasně omezujeme provoz naší kanceláře. I nadále jsme Vám k dispozici pro telefonický kontakt či kontakt prostřednictvím elektronické pošty. Věříme v osobní odpovědnost...
04.06.2018 13:50
Institut zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitosti zákonodárce při přípravě nového občanského zákoníku původně vypustil a ponechal spoluvlastníkům pouze možnost založit si předkupní právo vzájemným ujednáním stran jako právo výlučně obligační (smluvně založené) nebo jako právo...
04.06.2018 13:42
Nezletilí oprávnění mají nárok požadovat vedle dlužného výživného také úroky z prodlení. Novinkou pak od 30.9.2017 jest, že soud má možnost přiznávat takové úroky i podmíněně do budoucna.V dosavadní rozhodovací praxi soudy zastávaly názor, že v řízení o určení výživného nelze oprávněnému...
21.12.2016 11:37
Doposud platná právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí opět mění své mantinely, přičemž mezi nejvýznamnější změny patří:Nové vymezení poplatníka daněNově je stanoven poplatníkem pouze a jedině nabyvatel. Tento princip si klade za cíl vyřešit některé aktuální propblémy, např. při...
21.12.2016 11:27
Povinnou matematiku u maturitní zkoušky budou s jistotou mít žáci gymnázií a lyceí od školního roku 2020/2021. O matematice jako povinném předmětu maturity na dalších typech škol bude vláda znovu rozhodovat do konce února 2017.
21.12.2016 11:20
Dne 20.12.2016 podepsal prezident text schválené novely "nového" občanského zákoníku, tedy zákona č. 89/2012 Sb. V důsledku novelizace se vrací dříve běžně známé předkupní právo na podíl spolumajitele nemovitosti. Předkupní právo na podíl na nemovitosti se tak vrací po téměř 3 letech do...
05.12.2016 08:33
Do konce roku 2015 spolky neměly povinnost zveřejňovat účetní závěrku. Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. ale přinesla zásadní povinnost zveřejňovat účetní závěrku, kterou mají nově všechny subjekty zapisované do veřejného rejstříku, tedy i spolky a pobočné spolky.Většina subjektů...
05.12.2016 08:23
Ve Sbírce zákonů byly již publikovány dva nové zákony upravující oblast přestupkovéhopráva. Dne 1.7.2017 tak nabude účinnosti zákon o odpovědnosti za přestupky ařízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.) a zákon o některých přestupcích (zákon č. 251/2016 Sb.). Nový zákon o odpovědnosti za...
Záznamy: 1 - 10 ze 19
1 | 2 >>

Důležité odkazy

09.01.2014 17:39
Nový občanský zákoník:  http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-3-unora-2012-obcansky-zakonik-18840.html Zákon o obchodních...

Důležité odkazy

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Kontakt

Advokátní kancelář Alena Králová Palác Ehrlich
Šafaříkovy Sady 7
301 00 Plzeň
720070871
602641442
info@ak-kralova.cz