Úroky z prodlení z dlužného výživného pro nezletilé děti

04.06.2018 13:42

Nezletilí oprávnění mají nárok požadovat vedle dlužného výživného také úroky z prodlení. Novinkou pak od 30.9.2017 jest, že soud má možnost přiznávat takové úroky i podmíněně do budoucna.

V dosavadní rozhodovací praxi soudy zastávaly názor, že v řízení o určení výživného nelze oprávněnému společně s dlužným (ani běžným) výživným přiznat i úroky z prodlení (tedy ani zpětně, pokud by byly vymáhány samostatně, když povinný řádně a včas neuhradil soudem určené výživné, ani podmíněně, pro případ, že by soudem určené výživné povinný neplatil řádně a včas). Situaci změnila s účinností od 28.2.2017 novela občanského zákoníku, jež
doplnila do občanského zákoníku nové ust. § 921 odst. 2, které zní: "Po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením výživného, může osoba oprávněná požadovat zaplacení úroku z prodlení."


Od 30. 9. 2017 - pro nezletilé děti i podmíněně pro budoucí prodlení

Novelou, zákonem č. 296/2017 Sb., bylo do zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, s účinností od 30.9.2017 vloženo nové ust. § 472a nazvaného Úroky z prodlení:

"(1) Rozhoduje-li soud o výživném pro nezletilé dítě, může v rozhodnutí uložit i povinnost zaplatit úrok z prodlení. O úroku z prodlení soud rozhodne jen na návrh.

(2) Povinnost zaplatit úrok z prodlení lze uložit i pro dávky výživného splatné v budoucnu, dostane-li se osoba výživou povinná s jejich placením do prodlení."

Důležité odkazy

09.01.2014 17:39
Nový občanský zákoník:  http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-3-unora-2012-obcansky-zakonik-18840.html Zákon o obchodních...

Důležité odkazy

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Kontakt

Advokátní kancelář Alena Králová Palác Ehrlich
Šafaříkovy Sady 7
301 00 Plzeň
720070871
602641442
info@ak-kralova.cz